VINACONEX 1 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/03/2023

        Sáng ngày 23/03/2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã trang trọng  tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
        Tham dự Đại hội, về phía lãnh đạo Tổng công ty CP VINACONEX có Ông Nguyễn Khắc Hải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng BKS và các ông bà đại diện một số Ban chức năng Tổng công ty CP VINACONEX. Về phía Công ty có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc. 
        Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm: Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Hoàng Văn Trình – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, ông Đỗ Lê Tân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. 
        Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với hơn 8.070.960 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 67.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinaconex 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc như:
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa công ty với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

        Đại hội đã tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 do có thành viên HĐQT từ nhiệm do điều kiện công tác, ông Lại Đức Toàn và ông Nguyễn Thành Nhơn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty  trong đó, ông Nguyễn Thành Nhơn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. 

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó TGĐ Công ty thay mặt BTC khai mạc Đại hội
Ông Đỗ Lê Tân - TV HĐQT trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
Ông Hoàng Văn Trình - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành
Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT
Ông Nguyễn Văn Hà - Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tài chính và các tờ trình
Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2024 sau khi kiện toàn
Ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h20 phút cùng ngày.