Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06:08 CH @ 01/03/2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) (Địa chỉ trụ sở: D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Mã số DN: 0100105479, Mã CK: VC1) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty như sau:


1. Thời gian họp: Từ 8h00 ngày 23/03/2023 (Thứ Năm)

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần xây dựng số 1 - Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: theo Chương trình Đại hội đính kèm thư mời.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/02/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện/ email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX1) trước 17h00 ngày 22/03/2023 (Thứ Tư).

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự đại hội
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự); 
- Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông _ Đại hội đồng cổ đông trên website   của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) tại địa chỉ: http://www.vinaconex1.com.vn, bao gồm:
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giấy xác nhận đăng ký/ ủy quyền tham dự đại hội;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo     tài chính năm 2023 của Công ty; 
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về giao dịch với Tổng Công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty; 
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Mẫu Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Mẫu Lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Phiếu biểu quyết; 
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)
Địa chỉ:  Phòng 302 Toà C1 - Chung cư Vinaconex 1 - Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  024.38544057   - Fax: 024.38541679
Email: vinaconex1.vc1@gmail.com

Trân trọng./.    

                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                       CHỦ TỊCH

                                                         (Đã ký)

                                                          Nguyễn Khắc Hải

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thư mời họp;
2. Chương trình Đại hội;
3. Giấy xác nhận đăng ký/ uỷ quyền tham dự Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản tri và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
8. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
9.Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023;
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
12. Tờ trình của HĐQT về giao dịch với Tổng công ty Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
13. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
14. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
15. Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
16. Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
17. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT;
18. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; 
19. Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; 
20. Phiếu biểu quyết số 1Phiếu biểu quyết số 2Phiếu biểu quyết số 3;Phiếu biểu quyết số 4Phiếu biểu quyết số 5Phiếu biểu quyết số 6Phiếu biểu quyết số 7
21. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
22. Dự thảo Biên bản Đại hội;
23. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

24. Giấy đề cử ứng viên Thành viên HĐQT của cổ đông Tổng công ty CP XNK và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

25. Giấy đề cử ứng viên Thành viên độc lập HĐQT của nhóm cổ đông.