Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

CBTT Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1)

Công ty CP Vinaconex 1 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo đó Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 0168/2021/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 29/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 8h sáng ngày 23/03/2021 (Thứ Ba)

Trân trọng!

Số lượt đọc:  14  -  Cập nhật lần cuối:  29/01/2021 01:31:19 PM

Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động