Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

VINACONEX 1 - 07/08/2020 04:09' PM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

VINACONEX 1 - 03/12/2019 03:07' PM

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

VINACONEX 1 - 14/02/2019 10:58' AM

CBTT: QĐ THÔI GIAO NHIỆM VỤ PHÓ TGĐ ĐỐI VỚI ÔNG ĐINH HOÀNG DIỆP

VINACONEX 1 - 25/01/2019 11:35' AM

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

VINACONEX 1 - 23/10/2018 03:10' PM

CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018 VÀ GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN BÁN NIÊN NĂM 2018

VINACONEX 1 - 14/08/2018 04:37' PM

Giải trình lợi nhuận Quý 2 năm 2018

VINACONEX 1 - 21/07/2018 10:25' AM

VC1 - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

VINACONEX 1 - 25/05/2018 04:30' PM
Trang:  Trang sau 
Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động