Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Nền tảng phát triển
Chính sách chất lượng
Thông điệp
Lịch sử & sự kiện
Bộ máy tổ chức
+Hội đồng quản trị
+Ban kiểm soát
+Ban tổng giám đốc
+Các phòng ban chức năng
-Phòng Tổ chức hành chính
-Phòng tài chính kế toán
-Phòng Kinh tế thị trường
-Phòng Kỹ thuật thi công
-Phòng đầu tư
-Phòng thiết bị vật tư
-Ban quản lý dự án Vinaconex1
Tổ chức đoàn thể
Các thành tựu
VINACONEX 1 - 35 năm
VINACONEX 1 - 40 năm
VINACONEX 1 - 45 năm
Văn hóa VINACONEX 1
Tin tức & sự kiện
Quan hệ cổ đông
Các đơn vị thành viên
Năng lực & kinh nghiệm
Đọc & suy ngẫm
Hoạt động văn hóa thể thao
Phổ biến kiến thức
Góc thư giãn
Tuyển dụng
Sơ đồ Website
Liên hệ
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

PHÒNG THANH TOÁN VÀ THU HỒI CÔNG NỢ

VINACONEX 1 - 22/06/2020 04:56' PM

Ban QLDA VINACONEX1

Vinaconex1 - 02/08/2011 08:38' AM

Phòng Thiết Bị Vật Tư

Vinaconex1 - 02/08/2011 08:34' AM

Phòng Đầu Tư

Vinaconex1 - 02/08/2011 08:30' AM

Phòng Kỹ Thuật Thi Công

Vinaconex1 - 02/08/2011 08:28' AM

Phòng Kinh Tế Thị Trường

Vinaconex1 - 02/08/2011 08:25' AM

Phòng Tài Chính Kế Toán

Vinaconex1 - 02/08/2011 08:19' AM

Phòng Tổ Chức Hành Chính

Vinaconex1 - 22/07/2011 04:31' PM
Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động