Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và giải trình lợi nhuận

VINACONEX 1 - 17/10/2020 11:29' AM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

VINACONEX 1 - 07/08/2020 04:09' PM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020

VINACONEX 1 - 20/07/2020 10:55' AM

Báo cáo tài chính năm 2019

VINACONEX 1 - 19/03/2020 02:57' PM

CBTT: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

VINACONEX 1 - 21/10/2019 10:01' AM

CBTT: Báo cáo lợi nhuận Quý II/2019 giảm quá 10% so với Quý II/2018

VINACONEX 1 - 25/07/2019 03:26' PM

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019

VINACONEX 1 - 18/07/2019 05:29' PM

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

VINACONEX 1 - 16/07/2019 11:44' AM
Trang:  Trang sau 
Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động