Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Vinaconex 1


ÔNG HOÀNG VĂN TRÌNH
ThS Quản trị Kinh doanh, KS
Xây dựng
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

ÔNG ĐỖ LÊ TÂN
ThS Kỹ thuật, KS
Xây dựng
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


ÔNG NGUY
ỄN XUÂN THỌ
ThS Qu
ản trị Kinh doanh, Kỹ sư XD và CN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ
Cử nhân Kế toán, Cử nhân Kinh tế
KẾ TOÁN TRƯỞNG


Số lượt đọc:  7314  -  Cập nhật lần cuối:  08/03/2019 11:53:49 AM

Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động